Gravsted

Det er av betydning for etterslekten å bevare et minne om avdøde. De fleste synes det er godt å ha en spesiell grav å gå til på merkedager og i høytidene.

Alle har rett til fri grav. Hvis man ønsker å reservere gravsted for ektefelle eller andre må det vanligvis betales festeavgift.

Et gravmonument kan settes opp etter de retningslinjer som gjelder på stedet. Vi kan gi opplysninger om hvilke regler som gjelder i vårt distrikt.

De fleste ønsker å merke graven midlertidig med et ventetegn med avdødes navn på, inntil gravmonument kan plasseres på graven. Begravelsesbyrået kan veilede rundt dette.

I enkelte kommuner kan man bestille stell av graven på gravlundskontoret, parkvesenet eller kirkevergekontoret. Begravelsesbyrået kan informere om hva som gjelder i din kommune.

 

Rett til gravsted

Avdøde har rett til gravsted i den kommunen han eller hun var bosatt i.

Det samme gjelder dødfødte barn når moren har bopel i kommunen.

Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen gravlegges på kirkegården i kommunen. Det kan da kreves dekning av kostnader og avgift som ved feste av grav.

Gravstedet kan være en festegrav, frigrav eller familiegrav.

Hvis familiegravsted benyttes, graveres navnet vanligvis på det eksisterende monumentet. Reglene kan variere noe fra kommune til kommune.

En festegrav innebærer at en person leier gravstedet i 20 år med mulighet for fornyelse av festekontrakten.

En frigrav, med plass for en kiste og en urne, har man gratis råderett over i 20 år, deretter kan man feste den videre utover denne tidsperioden.

Om ulike type gravsteder

Dersom familien ikke allerede disponerer et gravsted det er aktuelt å bruke, blir det et nytt gravsted. Dersom det er valgt jordbegravelse, kan man velge et enkelt gravsted, med plass til en kiste, eller et dobbelt gravsted, hvor det er plass til to. Er det valgt kremasjon, kan man velge et urnegravsted. De fleste steder er det plass til å sette ned fire urner i et urnegravsted.

Man kan også gravlegge anonymt i minnelund, men her har man ikke anledning til selv å sette opp noen form for monument.

 

Askespredning er tillatt i Norge

Den nye gravferdsloven som ble vedtatt i 1997 tillater askespredning. Interessen er økende.

Hvis avdøde var over 15 år og ønsket dette, kan fylkesmannen gi tillatelse til at den som sørger for gravferden sprer avdødes aske for vinden. Det samme gjelder for aske etter barn når nærmeste etterlatte ønsker det.

Hvis erklæring fra avdøde ikke finnes, må den som sørger for gravferden signere erklæring om at askespredning er i tråd med avdødes ønske.

Askespredning kan skje på havet eller i fjorder med havforbindelse, i skogen og på fjellet. Det er et krav at det skal være rimelig avstand til bebyggelse.

Søknadsskjema og erklæring sendes Fylkesmannen i det fylket asken ønskes spredt. Nøyaktig stedsangivelse er nødvendig.

Merk at all asken skal spres på det oppgitte stedet.

I følge gravferdsloven kan det ikke kreves kirkelig medvirkning ved slik gravferd

 

Søknadsskjema for pårørende finner du her:

http://www.virke.no/bransjer/Documents/Askespredning%20søknadsskjema%20fra%20pårørende-2013.pdf

Ønsker du selv å søke tillatelse, bruk dette skjemaet:

http://www.virke.no/bransjer/Documents/Askespredning%20forhåndssøknad-2013.pdf

Kontakt Oss
x